Regulamin konferencji

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Organizatorem Konferencji „ Z sercem i rozsądkiem– rodzicielstwo bliskości”, zwanej dalej „Konferencją” jest Klub Mamy i Maluszka oraz ManiaChustowania- doradca chustowy Anna Naczke, zwani dalej Organizatorem.
§2
Uczestnikiem Konferencji jest osoba, która wysłała zgłoszenie chęci uczestnictwa w Konferencji drogą mailową i otrzymała potwierdzenie.
§3
W zgłoszeniu chęci uczestnictwa w Konferencji powinny znajdować się takie informacje jak imię i nazwisko uczestnika, tytuł wykładu, z którego uczestnik chce skorzystać oraz wiek dziecka.
§4
Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich UczestnikówII. MIEJSCE I CZAS KONFERENCJI

§1
Miejsce konferencji: Fabryka Sztuk, Tczew, ul. 30 Stycznia 4.
§2
Czas Konferencji: 6-7 października 2018 roku.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA

§1
Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie zgłoszenia udostępnionego na stronie internetowej konferencji w terminie do 30 września 2018 r. oraz otrzymanie potwierdzenia na adres mailowy.
§2
Podczas Konferencji i Warsztatów Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
§3
Fizjoterapeuta dziecięcy Joanna Samp przeprowadzi konsultacje indywidualne pierwszych 4 dzieci do 6 m-ca życia, zgłoszonych przez rodziców.
Fizjoterapeuta Alicja Pyla przeprowadzi konsultacje indywidualne pierwszych trzech zgłoszonych kobiet.
Logopeda Aleksandra Krycka przeprowadzi dla pierwszych trzech dzieci do trzeciego roku życia zgłoszonych przez rodziców.

 IV. ZASADY KONFERENCJI

§1
Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień z przyczyn niezależnych od Organizatora.
§2
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca organizacji Konferencji z przyczyn wyższych.
§3
Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych i nie zapewnia transportu na i z Konferencji, noclegu i wyżywienia Uczestnika w związku z Konferencją.
§4
Uczestnik Konferencji ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie lub osoby towarzyszące zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są działania związane z Konferencją.
§5
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika i osób towarzyszących, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
§6
Orgaizator nie odpowiada za bezpieczeństwo i nie zapewnia opieki dla dzieci w czasie trwania Konferencji. Udział dzieci w zajęciach dla nich przeznaczonych powinien zostać wcześniej zgłoszony zgodnie z ust III, §1.
§7
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Konferencji.
§8
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji z powodu siły wyższej oraz dokonywania ewentualnych zmian w programie z przyczyn niezależnych od Organizatora.
§9
Zasady uczestnictwa dzieci w Konferencji.
Pomimo tego, że Konferencja przeznaczona jest dla osób dorosłych, jesteśmy otwarte na udział w niej opiekunów razem z dziećmi.
· Warunkiem przebywania dzieci na sali jest zachowanie niezakłóconych warunków do wysłuchania paneli i wykładów oraz udziału w dyskusji uczestników Konferencji.
· Ze względu na poszanowanie komfortu dzieci oraz uczestników konferencji prosimy, żeby dzieci płaczące oraz niespokojne ukoić poza główną salą, a dzieci starsze odprowadzić na zajęcia do kącika dla dzieci.
· Kącik zabaw nie stanowi punktu opieki zbiorowej na czas trwania Konferencji.
· Organizator Konferencji nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci przebywających w kąciku zabaw.
· W trakcie zajęć dzieci powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej.
· Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzane na osobach i mieniu przez dzieci pozostające pod ich opieką.
· Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w kąciku zabaw.V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność Uczestnika w Konferencji spowodowaną siłą wyższą lub z winy Uczestnika.

§2
Zgłoszenie się na Konferencję przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

 


Chcesz uczestniczyć w konferencji? Zapisz się już teraz